Privacybeleid voor klanten

1. Overzicht

Wij nemen uw privacy serieus en zullen uw vertrouwen niet schaden. Wij beloven de veiligheid en privacy van alle persoonlijke gegevens die aan klanten zijn gekoppeld te beschermen.

2. Reikwijdte

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

3. Naleving van privacywetgeving (inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU)

Als wereldwijd opererende onderneming streven we ernaar te voldoen aan de meest uitgebreide wettelijke vereisten die van toepassing kunnen zijn op persoonsgegevens van onze klanten. Voor klanten die zowel buiten als binnen de EU wonen, omvat de naleving door Intralox de naleving van de AVG-principes aangaande kennisgeving, keuze, doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens van de EU naar de Verenigde Staten in welke vorm dan ook, inclusief elektronisch, op papier of mondeling, heeft Intralox standaard contractuele bepalingen van de AVG ingesteld om deze overdrachten te regelen. Alle Intralox-medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens die onder dit Privacybeleid vallen, zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid. Als er een conflict is tussen de bepalingen in dit privacybeleid van Intralox en de AVG of de toepasselijke wetgeving van een ander rechtsgebied waar onze klanten wonen, is de toepasselijke wetgeving van toepassing.

i. Kennisgeving van de soorten persoonlijke gegevens die wij verzamelen en hoe wij die verzamelen

Deze kennisgeving heeft betrekking op persoonlijke gegevens die Intralox verzamelt via uw gebruik van Intralox-sites en in verband met offline communicatie. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen variëren op basis van de interactie van de individuele klant die onze diensten aanvraagt. Persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit, zonder beperking, naam, e-mail, functienaam en -rol. Persoonsgegevens bevatten geen gegevens die zijn gecodeerd, geanonimiseerd, samengevoegd of openbaar beschikbaar zijn en die niet zijn gecombineerd met niet-openbare persoonsgegevens.

Als u vragen hebt voor een vertegenwoordiger van Intralox, vragen wij u om uw persoonlijke gegevens, zodat wij rechtstreeks op uw vraag kunnen reageren. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om te analyseren wie onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Hierdoor kunnen we effectiever reageren op klanten.

Wanneer u gebruikmaakt van een dienst, een offerte of dienst aanvraagt of een telefonische bestelling plaatst bij een van onze medewerkers van de klantenservice, kunnen wij u om uw contactgegevens vragen. Op deze manier kunnen wij u informatieve diensten sturen. En tenzij u zich afmeldt, kunnen wij u elektronische nieuwsbrieven, updates over de branche, updates over producten en toepassingen, uitnodigingen voor beurzen, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes en speciale reclames en aanbiedingen van Intralox sturen. Wanneer u een bestelling plaatst bij de klantenservice, vragen we u of u liever telefonische verwerking van uw bestellingen hebt, of per e-mail (elektronische offertes, bevestigingen van inkooporders en verzendberichten via e-mail) prefereert. We kunnen contact met u opnemen om onszelf voor te stellen en te vragen of we u kunnen helpen.

Als bezoeker van onze klantensite(s) kunnen we algemene gegevens van webbrowsesessies verzamelen om problemen op te lossen of fraude te voorkomen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: IP-adres van de computer, gebruikersnamen (indien vereist voor verificatie) en browserinformatie. Deze gegevens worden gedurende een periode van één jaar bewaard, tenzij de regelgeving langer vereist.

Cookies en vergelijkbare volgtechnologie

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk 'Cookies' genoemd) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken, mede om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken, waarom en hoe u cookies kunt beheren https://www.intralox.com/cookie-policy

Basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zullen normaal alleen persoonsgegevens van u verzamelen (i) wanneer wij de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigde belang is en niet in strijd is met uw rechten, of (iii) als wij hiervoor uw toestemming hebben. In sommige gevallen kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen wij de persoonsgegevens anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen.

Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u uit te voeren, zullen we dit op het juiste moment duidelijk maken en u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (en de mogelijke consequenties als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van derden), is dit belang normaal gesproken het bedienen van ons platform en het communiceren met u als dat nodig is, om onze diensten aan u te leveren en ons legitieme commerciële belang, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons platform, het ondernemen van marketing of het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. We kunnen andere legitieme belangen hebben en indien van toepassing zullen we u op het juiste moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.<

Als u vragen hebt of meer gegevens nodig hebt over de juridische basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

ii. Keuze

Intralox vereist niet dat klanten van de website Intralox persoonlijke gegevens verstrekken. De beslissing om persoonlijke gegevens te verstrekken is aan u. Als u de gevraagde persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken, is het echter mogelijk dat u niet mag doorgaan met de activiteit of het voordeel niet krijgt, ten behoeve waarvan de persoonsgegevens worden gevraagd.

Als het Bedrijf van plan zou zijn om de door mensen ingevoerde persoonlijke gegevens te gebruiken om redenen die niet overeenkomen met het bovenstaande, krijgen de betrokken personen de mogelijkheid om zich af te melden voor dat gebruik of die overdracht.

iii. Overdragen van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen hebben mogelijk andere wetgeving inzake gegevensbescherming dan de wetgeving in uw land en zijn in sommige gevallen mogelijk niet zo beschermend.

In concreto bevinden onze webservers zich in de Verenigde Staten en onze groepsmaatschappijen en externe serviceproviders en partners werken over de hele wereld. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, we deze in elk van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter passende maatregelen getroffen om te eisen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit privacybeleid. Mogelijk moeten we ook persoonsgegevens overdragen aan andere derden.

Bijvoorbeeld:

  • aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, aan te tonen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
  • aan een daadwerkelijke of potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een feitelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat wij de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven;
  • aan andere personen met uw toestemming voor de bekendmaking.

Als Intralox derden inschakelt waaraan persoonlijke gegevens die onder dit Privacybeleid vallen, worden overgedragen, is Intralox verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste garanties dat deze derden verplicht zijn zich te gedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw gegevens in geen geval aan derden verkopen.

iv. Gegevensbeveiliging

IIntralox zal redelijke maatregelen nemen om persoonlijke gegevens redelijke bescherming te bieden tegen onopzettelijk verlies of vernietiging, onjuist gebruik, wijziging of openbaarmaking.

v. Gegevensintegriteit

Intralox zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken op een manier die compatibel is met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze daarna werden geautoriseerd door de verstrekkende persoon. Intralox zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens geschikt voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

Wij bewaren persoonsgegevens die wij van u verzamelen, wanneer wij daarvoor een voortdurende legitieme zakelijke reden hebben (bijvoorbeeld om u een door u gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

vi. Toegang en correctie

Op verzoek zal Intralox een persoon redelijke toegang verlenen tot de persoonlijke gegevens die zij over die persoon bewaart, zoals wettelijk vereist. Als een persoon zich ervan bewust wordt dat de gegevens die wij over hem of haar bewaren onjuist zijn, of als een persoon zijn of haar persoonsgegevens wil bijwerken of controleren, kan de persoon contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden vermeld in onderdeel vii hieronder.

U kunt uw persoonlijke gegevens ook bijwerken door contact op te nemen met de klantenservice. U kunt zich op de volgende manieren afmelden voor reclame-e-mails: 1) u kunt de instructies onder aan de e-mail volgen; 2) hier klikken unsubscribe@intralox.com; of 3) contact opnemen met uw vertegenwoordiger bij de klantenservice. Intralox zal ernaar streven tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Verdere rechten op gegevensbescherming voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) en alle andere inwoners van rechtsgebieden die ze verstrekken

Als u een inwoner bent van de EER, hebt u naast het bovenstaande de volgende rechten op gegevensbescherming:

  • U kunt op elk gewenst moment verwijdering aanvragen van uw persoonlijke gegevens, door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
  • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
  • Ook als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch op verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van wettelijke verwerkingsgronden anders dan toestemming.
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

vii. Verhaal, handhaving en aansprakelijkheid

Intralox streeft ernaar klachten over uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Mensen met vragen of zorgen over het gebruik van hun persoonsgegevens, kunnen contact opnemen met onze Privacy Officer via: privacy.officer@intralox.com. Schriftelijke vragen kunnen worden gericht aan:

Privacy Officer
Intralox, L.L.C.
200 Laitram Lane
Harahan, Louisiana 70123
U.S.A.

Als een klant in Zwitserland of de Europese Unie een vraag of zorg heeft die niet via dit proces kan worden beantwoord, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform hoofdstuk 8 van de AVG. Andere klanten, waaronder klanten in de VS, kunnen eender welke route voor handhaving kiezen, die in hun rechtsgebied wordt aangeboden.

De beheerder van uw persoonsgegevens is Intralox, L.L.C.

4. Koppelingen naar websites die niet van Intralox zijn

De Intralox-websites kunnen koppelingen bevatten naar websites die niet van Intralox zijn en waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u de Intralox-website. Intralox onderschrijft of doet geen uitspraken over websites van derden. De persoonlijke gegevens die u aan derden verstrekt, vallen niet onder het privacybeleid van Intralox. Wij raden u aan de privacyverklaring van een bedrijf te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens verzendt. Sommige derden kunnen ervoor kiezen hun persoonlijke gegevens met Intralox te delen; het delen van die gegevens is onderworpen aan de privacyverklaring van de derde partij.

5. Wijzigingen in dit beleid

Intralox kan dit beleid indien nodig aanpassen vanwege zakelijke noodzaak en/of om te blijven voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en wijzigingen in de processen van Intralox. Dergelijke wijzigingen worden indien nodig bijgewerkt op de website van Intralox.

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 april 2021.