Globalna strategia podatkowa firmy Intralox

Niniejszy dokument dotyczy działalności firmy Intralox, w tym jej spółek zależnych na całym świecie, (dalej zwanych „Firmą”) w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r. Firma uważa, że publikacja niniejszego dokumentu jest zgodna z wymogami załącznika 19 do brytyjskiej ustawy finansowej z 2016 r. Strategia podatkowa Firmy jest zgodna z filozofią biznesową Laitram, która opiera się na wzajemnym zaufaniu i najwyższych standardach etycznych. Strategia podatkowa została zatwierdzona przez Zarząd Firmy.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Ryzykiem podatkowym w naszych podmiotach zarządzają właściwe regionalne zespoły finansowe (zespoły finansowe regionu USA, EMEA oraz Azji i Pacyfiku), a także zespół podatkowy na region USA, w którego skład wchodzą wykwalifikowani pracownicy wewnętrzni, monitorujący globalny ślad podatkowy. Zespół finansowy na region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) z siedzibą w Holandii obsługuje lub nadzoruje przygotowanie brytyjskich deklaracji podatkowych we współpracy z firmami zewnętrznymi, w zależności od potrzeb. Zespół podatkowy na region USA udziela niezbędnego wsparcia i wskazówek. W razie potrzeby istnieje możliwość uzyskania porady od zewnętrznych doradców podatkowych specjalizujących się w wybranych obszarach z zakresu opodatkowania.

Podejście do planowania podatkowego

Zorientowanie na działalność handlową Firmy jest główną siłą napędową wyznaczającą kierunek jej rozwoju. Oznacza to, że planowanie podatkowe nie wpływa na decyzje biznesowe. Planowanie podatkowe Firmy ma na celu zapewnienie pełnej zgodności z przepisami i regulacjami podatkowymi każdego kraju, w którym Firma prowadzi działalność. Firma nie angażuje się w transakcje, które nie mają treści ekonomicznej, w celu unikania zobowiązań podatkowych. Firma korzysta z porad wykwalifikowanych, niezależnych i kompetentnych doradców podatkowych na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, aby zapewnić, pełną zgodność planowania podatkowego z prawem i przepisami każdego kraju, w którym Firma prowadzi działalność. Firma nie stosuje strategii wykorzystujących raje podatkowe do unikania zobowiązań podatkowych.

Poziom ryzyka akceptowany przez Firmę

Zgodnie z filozofią biznesową Laitram Firma przykłada wielką wagę do tego, by jej pracownicy utrzymywali najwyższy poziom standardów we wszystkich aspektach działalności biznesowej, w tym opodatkowania. Celem Firmy jest prawidłowe stosowanie prawa podatkowego we wszystkich transakcjach, a tym samym zminimalizowanie ryzyka podatkowego. Firma rozumie, że przepisy podatkowe są złożone i muszą być prawidłowo interpretowane oraz stosowane w działalności handlowej Firmy. Kompetentny i wykwalifikowany wewnętrzny zespół specjalistów podatkowych zarządza ryzykiem związanym ze zgodnością z prawem oraz ryzykiem podatkowym. W przypadku wątpliwości Firma korzysta z profesjonalnych, niezależnych porad zewnętrznych doradców podatkowych.

Współpraca z Urzędem Skarbowym w Wielkiej Brytanii & (HMRC)

Firma wierzy w profesjonalną i skuteczną współpracę z organami podatkowymi. Niniejsze zasady dotyczą Urzędu Skarbowego w Wielkiej Brytanii, jak również wszystkich organów podatkowych we wszystkich krajach, w których Firma podlega opodatkowaniu. Firma odpowiada na wszystkie zapytania Urzędu Skarbowego w Wielkiej Brytanii w sposób profesjonalny i terminowy.

Opublikowano w grudniu 2023 r.