Zasady zachowania poufności informacji klientów

1. Przegląd

Traktujemy Twoją prywatność poważnie i nie naruszymy Twojego zaufania. Zobowiązujemy się chronić bezpieczeństwo i poufność wszelkich danych osobowych dotyczących klientów.

2. Zakres

W zasadach zachowania poufności informacji wyjaśniono, w jaki sposób zbieramy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, a także możliwości korzystania ze swoich praw w zakresie prywatności.

3. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności (w tym z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych, tj. RODO)

Jako firma o zasięgu globalnym staramy się spełniać w najszerszym zakresie wymogi prawne, które mogą mieć zastosowanie do danych osobowych naszych klientów. W odniesieniu do klientów zlokalizowanych zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, firma Intralox przestrzega zasad RODO w zakresie informowania, swobody wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, spójności danych, dostępu i egzekwowania prawa. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w dowolnej postaci, w tym w formie elektronicznej, papierowej lub ustnej, firma Intralox stosuje standardowe klauzule umowne RODO regulujące kwestię takiego przekazywania. Wszyscy pracownicy firmy Intralox, którzy mają dostęp do danych osobowych objętych niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji, są zobowiązani postępować zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszych Zasad zachowania poufności informacji firmy Intralox a postanowieniami RODO lub obowiązującym prawem jakiegokolwiek innego kraju, w którym siedzibę mają nasi klienci, pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

i. Informacje o rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych i sposobie ich gromadzenia

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych gromadzonych przez firmę Intralox w ramach korzystania z witryn firmy Intralox oraz w związku z komunikacją poza siecią internetową. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą się różnić w zależności od interakcji poszczególnych klientów, którzy chcą skorzystać z naszych usług. Dane osobowe mogą obejmować bez ograniczeń imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska oraz wykonywaną rolę. Dane osobowe nie obejmują danych zakodowanych, zanonimizowanych, zagregowanych ani publicznie dostępnych, które nie zostały powiązane z niepublicznymi danymi osobowymi.

Jeśli masz pytania do przedstawiciela firmy Intralox, prosimy o podanie danych osobowych, abyśmy mogli odpowiedzieć bezpośrednio na Twoje zapytanie. Możemy również wykorzystać te dane do analizy, kto odwiedza naszą witrynę internetową i w jaki sposób jest ona wykorzystywana. Dzięki temu możemy skuteczniej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów.

W przypadku korzystania z usługi, zapytania o ofertę lub usługę bądź złożenia zamówienia telefonicznego u jednego z naszych przedstawicieli ds. obsługi klienta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych. Umożliwi nam to wysyłanie informacji, a o ile nie zrezygnujesz z subskrypcji, wysyłanie biuletynów elektronicznych, aktualizacji branżowych, aktualizacji produktów i aplikacji, zaproszeń na targi, zaproszeń do udziału w ankietach klienckich oraz informacji o specjalnych promocjach i ofertach firmy Intralox. Podczas składania zamówienia w dziale obsługi klienta poprosimy o określenie, czy preferujesz obsługę zamówienia przez telefon, czy pocztę elektroniczną (oferty elektroniczne, potwierdzenia zamówień zakupu i powiadomienia o wysyłce pocztą e-mail). Możemy skontaktować się z Tobą, aby przedstawić się i zapytać, czy możemy udzielić jakiejkolwiek pomocy.

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę dla klientów, możemy gromadzić powszechne dane z sesji przeglądania sieci internetowej w celu rozwiązywania problemów lub zapobiegania oszustwom. Obejmują one między innymi: adres IP komputera, nazwy użytkownika (jeśli są wymagane do uwierzytelnienia) i ciągi agenta użytkownika. Dane te będą przechowywane przez jeden rok, chyba że przepisy wymagają przechowywania przez dłuższy czas.

Pliki cookie i podobne technologie śledzenia

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia (łącznie zwanych „plikami cookie”) do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, w tym do obsługi reklam opartych na zainteresowaniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów plików cookie, z których korzystamy, powodów ich wykorzystania oraz sposobów kontrolowania plików cookie, zapoznaj się z Przepisami w zakresie stosowania plików cookie na stronie https://www.intralox.com/cookie-policy

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Zazwyczaj gromadzimy dane osobowe tylko (i) w przypadku, gdy potrzebujemy danych osobowych do wykonania zawartej z Tobą umowy, (ii) w przypadku, gdy przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie, który nie koliduje z Twoimi prawami, lub (iii) w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę. W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek gromadzenia Twoich danych osobowych lub w inny sposób wymagać danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innych osób.

Jeśli poprosimy o podanie Twoich danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub zawarcia z Tobą umowy, w stosownym czasie poinformujemy Cię, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (a także o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych osobowych).

Jeśli zgromadzimy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów jakiejkolwiek strony trzeciej), interesem tym będzie zwykle obsługa naszej platformy i komunikowanie się z Tobą w miarę potrzeb w celu świadczenia naszych usług i realizacji uzasadnionych interesów handlowych, na przykład: odpowiadanie na Twoje zapytania, doskonalenie naszej platformy, podjęcie działań marketingowych lub wykrywanie bądź zapobieganie nielegalnym działaniom. Możemy mieć także inne uzasadnione interesy i jeśli to stosowne, w odpowiednim czasie poinformujemy Cię o nich.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.

ii. Wybór

Firma Intralox nie wymaga od klientów odwiedzających jej witrynę internetową podawania danych osobowych na swój użytek. Decyzja o ich podaniu należy do Ciebie. Jeśli jednak nie chcesz podawać żądanych danych osobowych, możesz nie mieć możliwości kontynuowania działań ani korzystania z korzyści, dla których wymagane są dane osobowe.

Jeśli firma zamierza korzystać z danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne z powodów, które nie są zgodne z powyższymi, osoba, której to dotyczy, będzie miała możliwość rezygnacji z takiego wykorzystywania lub przekazywania danych.

iii. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw innych niż kraj zamieszkania oraz tam przetwarzane. W tych państwach mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które różnią się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika, a w niektórych przypadkach mogą nie być równie rygorystyczne.

W szczególności serwery naszej witryny znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a firmy należące do naszej grupy oraz zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, że podczas gromadzenia danych osobowych możemy je przetwarzać w każdym z tych krajów.

Jednakże podjęliśmy odpowiednie środki ostrożności wymagające, aby Twoje dane osobowe były chronione zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji. Może być również konieczne przekazanie danych osobowych innym stronom trzecim.

Na przykład:

  • właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym lub agencjom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, w przypadku których naszym zdaniem ujawnienie danych jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub regulacji, (ii) w celu wykonywania, ustanawiania lub obrony naszych praw,lub (iii) w celu ochrony Twoich uzasadnionych interesów lub interesów innych osób;
  • rzeczywistemu lub potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z jakimkolwiek faktycznym lub proponowanym zakupem, połączeniem lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem że poinformujemy nabywcę, iż będzie on mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach przedstawionych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji;
  • każdej innej osobie za zgodą użytkownika na ujawnienie danych.

Jeśli firma Intralox zaangażuje strony trzecie, którym będą przekazywane dane osobowe objęte niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji, będzie ona odpowiedzialna za uzyskanie odpowiednich gwarancji, że takie strony trzecie są objęte obowiązkiem postępowania zgodnie z obowiązującym prawem. W żadnym wypadku nie sprzedajemy Twoich danych stronom trzecim.

iv. Bezpieczeństwo danych

Firma Intralox podejmie uzasadnione środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą lub zniszczeniem, nieprawidłowym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

v. Spójność danych

Firma Intralox wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których zostały zgromadzone, lub w celach potwierdzonych przez daną osobę. Firma Intralox podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednie do zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne.

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane w przypadku uzasadnionego interesu firmy (na przykład w celu świadczenia wymaganych usług lub w celu realizacji obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych). 

vi. Dostęp do danych i ich korygowanie

Firma Intralox udzieli danej osobie na żądanie dostępu do danych osobowych, które przechowuje w odniesieniu do tej osoby, zgodnie z wymogami prawa. Jeśli dana osoba dowie się, że dane na jej temat są nieprawidłowe, lub jeśli zechce zaktualizować lub przejrzeć swoje dane osobowe, może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji vii poniżej. 

Dane osobowe można również zaktualizować, kontaktując się z przedstawicielem działu ds. obsługi klienta. Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail na następujące sposoby: 1) postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się u dołu wiadomości e-mail; 2) kliknij tutaj unsubscribe@intralox.com, lub 3) skontaktuj się z przedstawicielem działu obsługi klienta. Firma Intralox dołoży wszelkich starań, aby udzielić na czas odpowiedzi na wszelkie uzasadnione żądania dotyczące przeglądania, modyfikowania lub usuwania danych osobowych.

Dalsze prawa w zakresie ochrony danych dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz innych mieszkańców krajów jurysdykcji, które je dostarczają

Jeśli jesteś rezydentem EOG lub innego kraju, który zapewnia prawa do ochrony danych zgodnie z przepisami RODO, oprócz powyższego posiadasz określone niżej prawa do ochrony danych:

  • Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.
  • Ponadto możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.
  • Podobnie, jeśli zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem, nie wpłynie także na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o podstawy przetwarzania danych zgodne z prawem, inne niż zgoda.
  • Masz prawo złożyć skargę do urzędu ds. ochrony danych na temat gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem ochrony danych.

vii. Regres, egzekwowanie i odpowiedzialność

Firma Intralox zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących Twojej prywatności oraz gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Osoby, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z ich danych osobowych, powinny skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: privacy.officer@intralox.com. Pytania pisemne można kierować na adres:

Privacy Officer
Intralox, L.L.C.
200 Laitram Lane
Harahan, Louisiana 70123
USA.

W sytuacji, gdy klient ze Szwajcarii lub Unii Europejskiej ma pytanie lub obawy, których nie można rozwiązać w ramach tego procesu, ma on prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z rozdziałem 8 RODO. Inni klienci, w tym ci zamieszkali w Stanach Zjednoczonych, mogą dążyć do egzekwowania prawa na dowolnej drodze przewidzianej w ich jurysdykcji.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Intralox, L.L.C.

4. Łącza do stron internetowych firm innych niż Intralox

Witryny internetowe firmy Intralox mogą zawierać łącza do stron firm innych niż Intralox, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla odwiedzających. Jeśli skorzystasz z tych łączy, opuścisz witrynę internetową firmy Intralox. Firma Intralox nie wspiera stron internetowych innych firm ani nie składa oświadczeń na ich temat. Dane osobowe, które podasz stronom trzecim, nie są objęte Zasadami zachowania poufności informacji firmy Intralox. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prywatności każdej firmy przed przekazaniem jej swoich danych osobowych. Niektóre strony trzecie mogą zdecydować się na udostępnienie swoich danych osobowych firmie Intralox. Udostępnianie tych danych podlega zasadom określonym w informacji o ochronie prywatności takiej strony trzeciej.

5. Zmiany w niniejszych Zasadach

Firma Intralox może w razie potrzeby zmienić niniejsze Zasady ze względu na konieczność biznesową i/lub zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zmianami w procesach firmy Intralox. Zmiany takie zostaną odpowiednio zaktualizowane na stronie internetowej firmy Intralox. 

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.